Przebudowa drogi gminnej Nr 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak (ul. Sportowa) w km 0+242 – 0+759 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Nazwa: Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie zrealizowane w latach 2019 – 2020

Kwota dofinansowania: 761 316,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 1 087 595,65 zł.

Opis projektu:

W ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak  (ul. Sportowa) w km 0+242 – 0+759 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych”  wykonano na odcinku 517 m chodnik dla pieszych wraz z odwodnieniem drogi i oświetleniem oraz poszerzeniem i wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na całym odcinku o szerokości 5,25 m. Chodnik ma normatywną szerokość 2,0 m i usytuowany jest przy krawędzi jezdni oraz został oddzielony  od jezdni krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm, a od strony posesji obrzeżem betonowym 8x30x100 cm. Spowodowało to separację ruchu pieszego od kołowego, co w znacznym stopniu poprawiło bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 Efektem zrealizowanego zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły i osób starszych, które poruszają się po drodze o wzmożonym natężeniu ruchu kołowego, w obrębie obiektów użyteczności publicznej –  Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gminnego Zakładu Komunalnego, Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, Spółki Dolina Wisłoka oraz zakładu stolarskiego Spółki Waldhaus.

Harmonogram rzeczowy wykonanego zadania obejmował wykonanie następującego zakresu robót:

1Objazdy i przejazdy, roboty porządkowe, zaplecze, inwentaryzacja
2Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
3Roboty ziemne
4Odwodnienie korpusu drogowego
5Podbudowy
6Nawierzchnie
7Roboty wykończeniowe
8Oznakowanie dróg  i urządzenia bezp. ruchu
9Elementy ulic
10Nadzór inwestorski
11Wykonanie i montaż tablic promocyjnych
Fotografia przedstawia widok przebudowanej drogi gminnej nr 112156 R od strony skrzyżowania z drogą powiatową nr 1923 R. Na zdjęciu widoczna jest nowa nawierzchnia bitumiczna, chodnik wraz z barierkami i oświetleniem oraz oznakowane poziome przejście dla pieszych.
Fotografia przedstawia widok przebudowanej drogi gminnej nr 112156 R od strony przejazdu kolejowego. Na zdjęciu widoczna jest nowo wykonana nawierzchnia bitumiczna oraz chodnik znajdujący się po prawej stronie jezdni.