Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu maju

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu maj odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 9:00 /wtorek/.
Porządek posiedzenia:
1) Analiza funkcjonowania Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku za 2020 r.
2) Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Frysztak za 2020 rok.
3) Opiniowanie projektów uchwał.
4) Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 9:00 /czwartek/.
Porządek posiedzenia:
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r., sprawozdanie finansowe za 2020 r., informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak.
2) Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2020 r. oraz uchwalenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Frysztak.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 9:00 /piątek/.
Porządek posiedzenia:
1) Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie organizacji jednostek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, posiedzenia poszczególnych komisji odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) za pomocą platformy Cisco Webex Meetings.

W związku z tym dla zainteresowanych osób istnieje możliwość wzięcia w nich udziału online. Zainteresowanym osobom zostanie przesłany link do wideokonferencji. W tym celu prosi się o wcześniejszy kontakt z Biurem Obsługi Rady Gminy.