Jesteś tutaj:

Dzień: 26 maja 2021

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2020 r., poz. 1893) dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gliniku Dolnym

Selektywnie zbierane odpady (z wyjątkiem  odpadów zmieszanych) mogą być dostarczane we własnym zakresie do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gliniku Dolnym 100A. Zadania związane funkcjonowaniem PSZOK wykonuje Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku ul. Mostowa 24, 38-130 Frysztak.

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK określają poniższe zarządzenia.

 1. Nr V/205/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak.
 2. Nr V/206/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Karty Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak.

Poziomy recyklingu osiągnięte w 2020r.

Rodzaj odpadów Gmina Frysztak
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

53,17%.

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

98,90%.

 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

0%.

Miejsce zagospodarowania wybranych odpadów komunalnych

Kod odpadu Rodzaj odpadów komunalnych Masa odpadów komunalnych [Mg] Nazwa instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 21,64 Instalacja MBP R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 554,75 Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii R1 – Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 11,257 Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o. R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11
200201 Odpady ulegające biodegradacji 11,33 Kompostownia Osadów i Biokomponentów Leżajsk R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i biologiczne procesy przekształcania
190599 1) Inne niewymienione odpady 4,261 Składowisko odpadów D5 – składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.

Utrzymanie czystości i porządku w Gminie

 1. Harmonogram odbioru odpadów w 2021 roku
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
 3. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak”.
 5. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Frysztak.
 6. Lista podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Frysztak
 7. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni
 8. Formularz zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo)

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania raz na kwartał w terminie:

 1. za I kwartał do 15 marca danego roku (opłata za styczeń, luty, marzec)
 2. za II kwartał do 15 maja danego roku (opłata za kwiecień, maj , czerwiec)
 3. za III kwartał do 15 września danego roku (opłata za lipiec, sierpień, wrzesień)
 4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku (opłata za październik, listopad, grudzień)

Lista podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Frysztak

Lista podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Frysztak

 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.,ul. Południowa 3, 38 –100 Strzyżów,tel.17 276 12 59
 2. Zakład Produkcyjno -Usługowo -Handlowy „KAM-BET” Jakub Malikowski Glinik Górny 193, 38-131 Gogołów tel. 501 245940
 3. TOI TOI Polska Sp. z o.o. Oddział Wiśniowa, Kalembina 6, 38-124 Wiśniowa, tel. 17 277 57 23
 4. Pan Grzegorz Niemczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Transportowe i Inne Usługi Rolnicze Niemczyk Grzegorz Przybówka 171, 38-471 Wojaszówka tel. 604512991
 5. mToilet Sp. z o. o., ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa tel. 538140224
 6. Pan Adam Kiełbasa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Sprzętowe Adam Kiełbasa Godowa 6E, 38-100 Strzyżów tel. 607288 013
 7. Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku ul. Mostowa 24, 38-130 Frysztak, tel. 17 30 70133 lub 502429070

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Frysztak przedstawia raport  udostępniony przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski dotyczący punktów zbierania i odzysku odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 160103 – zużyte opony

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index?companyCommune=&companyDistrict=&companyProvince=&eupCommune=&eupDistrict=strzy%C5%BCowski&eupProvince=PODKARPACKIE&pageNumber=1&placeType=placeOfBusiness&queryString=&t=1621636368471&wasteCodes=738

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index?companyCommune=&companyDistrict=&companyProvince=&eupCommune=&eupDistrict=strzy%C5%BCowski&eupProvince=PODKARPACKIE&pageNumber=1&placeType=placeOfBusiness&queryString=&t=1621636544715&wasteCodes=44

Do góry