XXXVII SESJA RADY GMINY FRYSZTAK

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że XXXVII sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu
31 marca 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/304/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2022 – 2036 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2022 – 2036.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2022-2023.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dostępu do opieki na odległość w 2022 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2022 roku”.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 28.02.2022 r.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Frysztak.

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król