XL SESJA RADY GMINY FRYSZTAK

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że XL sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji
1. Stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Frysztak za 2021 rok”.
4.1.Debata na temat raportu.
4.2.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Frysztak.
5.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
5.1.Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak za 2021 r.
5.2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
5.3.Zapoznanie się z opinia RIO w Rzeszowie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
5.4.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
6.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2021 r.
6.1.Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2021 rok oraz opinią RIO w Rzeszowie o tym wniosku.
6.2.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2021 r.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Jasło pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie”.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2022 – 2038.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej I w miejscowości Twierdza w Gminie Frysztak.
11. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 31.05.2022 r.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król