XLIV sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że XLIV sesję Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu
28 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Frysztak za 2022 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/304/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2022 – 2036 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2022 – 2038.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2022 r.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/362/2022 Rady Gminy Frysztak z 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2023 r.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Frysztak na 2023 r.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Frysztak.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/207/09 Rady Gminy Frysztak z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 452, zlokalizowanej w m. Frysztak, gm. Frysztak.
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym socjalnego lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku oznaczonym nr porządkowym 196 w m. Pułanki, gm. Frysztak.
 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym powierzchni dachowej na budynku Szkoły Podstawowej we Frysztaku.
 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym powierzchni dachowej na budynkach wiejskich w Cieszynie i Stępinie.
 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym powierzchni dachowej na budynku Urzędu Gminy we Frysztaku.
 20. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 30.11.2022 r.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Gminy Frysztak.

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król