Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w maju 2023 r.

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu maju 2023 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 23 maja 2023 r. o godz. 9:00 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie petycji.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. o godz. 9:00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Frysztak za 2022 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r.
o godz. 9:00 /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 r., sprawozdaniem finansowym za 2022 r., informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak.
 2. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2022 r. oraz uchwalenie wniosku
  o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Frysztak.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 26 maja 2023 r.
o godz. 8:00 /piątek/ w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Analiza funkcjonowania szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Frysztak.

 

Z poważaniem
z up. Przewodniczących Komisji
(-)
mgr Ewelina Baje
Podinspektor