Jesteś tutaj:

Autor: Anna Rzeźnikiewicz

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Więcej „Dodatek węglowy”

UTRUDNIENIA W RUCHU W ZWIĄZKU Z MARMA 31. RAJDEM RZESZOWSKIM

Informuję, że w dniu 06.08.2022 r.  w związku z odbywającym się na terenie gminy Frysztak rajdem MARMA 31. Rajd Rzeszowski będą występować utrudnienia w ruchu drogowym

Link do mapki rajdu: http://www.rajd.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2022/07/SS-7-10-Frysztak-31.RR_.png

Strona z informacją o rajdzie: http://www.rajd.rzeszow.pl/pl/utrudnienia-w-ruchu-w-zwiazku-z-marma-31-rajdem-rzeszowskim/

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprasza na III spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030

Więcej o: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprasza na III spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030

Spotkanie odbędzie się w trybie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Najpóźniej godzinę przed spotkaniem na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/wislok-srodkowy-z-doplywami-plh180030 zostanie udostępniony link do spotkania. Do uczestnictwa w spotkaniu nie jest wymagana instalacja aplikacji MS Teams.  W razie pytań proszę kontaktować się na adres e-mail: krzysztof.cholewa.rzeszow@rdos.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 17 785 00 44 wew. 666.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FRYSZTAK DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ODBIORU ZDEMONTOWANEGO AZBESTU

Więcej o: INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FRYSZTAK DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ODBIORU ZDEMONTOWANEGO AZBESTU

W związku z realizacją projektu w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”  informuję, że tutejszy Organ przyjmuje wnioski o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak. Refundacją objęte zostaną koszty związane z odbiorem oraz unieszkodliwieniem tych odpadów.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 20.05.2022 r. bezpośrednio w Urzędzie Gminy pok.  11, lub telefonicznie 17 27 77 110 w. 311.

 

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Więcej o: Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informuję, że w dniu 16.04.2022 r. (Wielka Sobota) Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany pod adresem Glinik Dolny  100 a będzie NIECZYNNY. 

                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Frysztak
                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Jan Ziarnik                                                                                                       

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprasza na II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030

Więcej o: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprasza na II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprasza na II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 w trybie on-line.
Termin spotkania: 11 kwietnia 2022 r. godz. 10.00 Spotkanie odbędzie się w trybie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Najpóźniej godzinę przed spotkaniem na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/wislok-srodkowy-z-doplywami-plh180030 zostanie udostępniony link do spotkania. Do uczestnictwa w spotkaniu nie jest wymagana instalacja aplikacji MS Teams. W razie pytań proszę kontaktować się na adres e-mail: krzysztof.cholewa.rzeszow@rdos.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 17 785 00 44 wew. 666.

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2020 r., poz. 1893) dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gliniku Dolnym

Selektywnie zbierane odpady (z wyjątkiem  odpadów zmieszanych) mogą być dostarczane we własnym zakresie do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gliniku Dolnym 100A. Zadania związane funkcjonowaniem PSZOK wykonuje Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku ul. Mostowa 24, 38-130 Frysztak.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest w godzinach:

 1. Od kwietnia do września
  • środa od godziny 12:00 do 19:00
  • sobota od godziny 9:00 do 14:00
 2. Od października do marca
  • środa od godziny 12:00 do 17:00
  • sobota od godziny 9:00 do 14:00

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK określają poniższe zarządzenia.

 1. Nr V/205/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak.
 2. Nr V/206/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Karty Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak.

Poziomy recyklingu osiągnięte w 2020r.

Rodzaj odpadów Gmina Frysztak
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

53,17%.

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

98,90%.

 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

0%.

Miejsce zagospodarowania wybranych odpadów komunalnych

Kod odpadu Rodzaj odpadów komunalnych Masa odpadów komunalnych [Mg] Nazwa instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 21,64 Instalacja MBP R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 554,75 Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii R1 – Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 11,257 Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o. R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11
200201 Odpady ulegające biodegradacji 11,33 Kompostownia Osadów i Biokomponentów Leżajsk R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i biologiczne procesy przekształcania
190599 1) Inne niewymienione odpady 4,261 Składowisko odpadów D5 – składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.

Utrzymanie czystości i porządku w Gminie

 1. HARMONOGRAM pdf Frysztak 2023
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
 3. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak”.
 5. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Frysztak.
 6. Lista podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Frysztak
 7. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni
 8. Formularz zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo)

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania raz na kwartał w terminie:

 1. za I kwartał do 15 marca danego roku (opłata za styczeń, luty, marzec)
 2. za II kwartał do 15 maja danego roku (opłata za kwiecień, maj , czerwiec)
 3. za III kwartał do 15 września danego roku (opłata za lipiec, sierpień, wrzesień)
 4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku (opłata za październik, listopad, grudzień)

Do góry