Gospodarka odpadami

  1. Harmonogram odbioru odpadów w 2021 roku
  2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  3. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
  4. Uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak”.
  5. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Frysztak.
  6. Lista podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Frysztak

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania raz na kwartał w terminie:

  1. za I kwartał do 15 marca danego roku (opłata za styczeń, luty, marzec)
  2. za II kwartał do 15 maja danego roku (opłata za kwiecień, maj , czerwiec)
  3. za III kwartał do 15 września danego roku (opłata za lipiec, sierpień, wrzesień)
  4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku (opłata za październik, listopad, grudzień)