[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
img_EBOM img_ENALEZNOSCI img_FRYSZTAK24 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadami


img_AKTUAL
img_SRUN
img_INF
img_ORG
img_HISTORIA
img_GOSP
img_LOK
img_WYD
img_GALERIA
img_OSWIATA

AKTUALNOŚCI

Przyznanie Urzędowi Gminy Frysztak Certyfikatu "Przejrzysta Polska 2005"

 

Urząd Gminy Frysztak otrzymał Certyfikat za udział w akcji "Przejrzysta Polska 2005" za zrealizowanie następujących zasad programu:
I. Zasadę przejrzystości [Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie]
II. Zasadę braku tolerancji dla korupcji [Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie]
III. Zasadę partycypacji społecznej [Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie]
IV. Zasadę przewidywalności [Opracowanie materiału przybliżającego mieszkańcom aktualny strategiczny dokument rozwojowy]
V. Zasadę fachowości [Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy z wymogiem konkursów na stanowiska kierownicze]
VI. Zasadę rozliczalności [Wydanie informatora budżetowego dla mieszkańców pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"] 

11.05.2006 - Spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Frysztak

 

W dniu 5 maja 2006 roku w Urzędzie Gminy we Frysztaku odbyło się spotkanie Wójta Gminy z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Frysztak. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji: UKS"Orzeł" Lubla, MKS "Skarbek "Gogołów, GMKS "Strzelec" Frysztak, Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Św. J. Kantego w Lubli, Fundusz Rozwoju i Promocji Ziemi Frysztackiej we Frysztaku, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Twierdza w Twierdzy, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP we Frysztaku oraz zaproszeni goście Pan Grzegorz Banaś - Skarbnik Gminy i Pan Maciej Piękoś - Kierownik Gminnego Centrum Informacji we Frysztaku.
Na spotkaniu omówiono zasady i cele akcji Przejrzysta Polska oraz omówiono zasady realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku (Pan Skarbnik przedstawił zasady rozliczania dotacji i dokumentowania wydatków przez organizacje pozarządowe oraz zasady kontroli wydatków). Wspólnie dyskutowano nad Programem współpracy w 2007 roku i skonstruowano następujące wnioski:
1) Wniosek o zwiększenie środków finansowych w 2007 roku na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego (od dwóch lat środki nie są zwiększane).
2) Wniosek o zorganizowanie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w narciarstwie (w związku z budową wyciągu narciarskiego w Gogołowie), biegach przełajowych i lekkiej atletyce.
3) Wniosek o włączenie i większe zaangażowanie GOSiR Frysztak w działalność organizowania sportu dzieci i młodzieży.
4) Wniosek o dofinansowania z budżetu gminy małych inicjatyw lokalnych takich jak: imprezy z okazji dnia dziecka, kuligi zimowe, choinki dla dzieci oraz obozów sportowych.
5) Wniosek w sprawie ogłoszenia jednego konkursu na organizację sportu dzieci i młodzieży na terenie całej gminy (bez podziału na miejscowości).
6) Wniosek o zorganizowanie ściślejszej współpracy w zakresie prowadzenia świetlic dla dzieci i młodzieży pomiędzy szkołami-parafią-gminą, w celu efektywniejszego wydatkowania środków.
Powyższe wnioski będą rozpatrywane przy opracowywaniu Rocznego Programu współpracy na 2007 rok.
Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku Gminne Centrum Informacji, gdzie można uzyskać pomoc w poszukiwaniu pracy oraz można wykorzystać sprzęt informatyczny do przygotowania np. wniosków, pism.
Uczestniczący w spotkaniu Pan Leszek Mocek - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Twierdza w Twierdzy równocześnie członek Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych przedstawił zebranym informacje o różnych możliwościach pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe. 

26.04.2006 - Informacja uzupełniająca do zadania 4.1 zrealizowanego w dniu 28.09.2005 r. - Materiał Przybliżający mieszkańcom gminy Plan Rozwoju Lokalnego

W związku z koniecznością uzupełnienia realizacji powyższego zadania udostępniamy w formie elektronicznej Materiał Przybliżający mieszkańcom gminy Plan Rozwoju Lokalnego.

 

16.01.2006 - Przygotowanie punktu informacyjnego w Urzędzie Gminy we Frysztaku

Na parterze budynku Urzędu Gminy we Frysztaku wydzielono pomieszczenie, w którym w przyszłości mieścić się będzie punkt informacyjny dla klientów Urzędu, który obsługiwany będzie przez stażystów skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy. Z uwagi na brak środków finansowych założono, że obsługa punktu będzie prowadzona przez stażystów, a nie przez etatowych pracowników. Pomieszczenie zostało wyposażone w stanowisko komputerowe funkcjonujące w sieci urzędu z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do wykonywaniu dokumentów i kserowania.
Obecnie w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w pomieszczeniu tym obsługiwani są bezrobotni bez prawa do zasiłku z terenu Gminy Frysztak (dzięki czemu bezrobotni nie muszą wyjeżdżać do Strzyżowa w celu złożenia podpisu), ponadto mogą uzyskać od pracowników Urzędu Pracy informacje lub porady przy poszukiwaniu pracy.
Punkt informacyjny czynny będzie w godzinach pracy Urzędu, w punkcie dostępne będą karty usług oraz formularze wniosków.


 

29.12.2005 - Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 r.

Dnia 29.12.2005 r. Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/217/2005 w sprawie uchwalenia nowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 r.
Roczny program współpracy na 2006 r. jest zogodny z projektami budżetu gminy na 2006 r. w zakresie zadań przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym tj.:
1) promocji Gminy Frysztak i organizacji imprez kulturalnych,
2) szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego oraz organizacjo imprez sportowych i rekreacyjnych.
Przewiduje się zorganizowanie w styczniu 2006 spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy w celu omówienia możliwości form współpracy przy realizacji zadań publicznych w 2006 r.
Koordynatorem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi wyznaczony został Skarbnik Gminy.

 

29.11.2005 - Wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla radnych Rady Gminy.

Fakultatywnym zadaniem wybranym przez Gminę Frysztak w ramach realizacji zasady fachowości jest wprowadzenie obowiązkowego szkolenia proceduralnego po wyborach oraz tematycznego szkolenia dla radnych Rady Gminy co najmniej raz w roku. Temat szkolenia został ustalony przez Radę Gminy i dotyczył etyki w działalności samorządowej.
W dniu 15 września 2005 r. odbyło się w Urzędzie Gminy szkolenie tematyczne dla radnych Rady Gminy Frysztak pod tytułem "Etyka w życiu publicznym". Szkolenie prowadzone było przez panią Elżbietę Markocką reprezentującą firmę Betakom Biuro Obsługi Szkoleń z Rzeszowa.
Program szkolenia obejmował tematykę:
- Powinności władz i oczekiwania obywateli,
- Niektóre przepisy antykorupcyjne,
- Możliwości i potrzeba funkcjonowania kodeksów etycznych, w tym kodeksu etyki radnego,
- Podstawowe założenia Rządowej Strategii Antykorupcyjnej (na lata 2005 - 2009).
Radni uczestniczący w szkoleniu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Aby na trwałe wprowadzić zasadę przeprowadzania szkoleń radnych w dniu 29 listopada 2005 r. Rada Gminy dokonała zmiany Statutu Gminy Frysztak podejmując uchwałę Nr XXXVII/203/2005.

 

29.11.2005 - Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy

Obligatoryjnym zadaniem Gminy w ramach realizacji zasady fachowości jest wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy celem zagwarantowania równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu o kryterium fachowości.
W związku z powyższym, Wójt Gminy Zarządzeniem Nr I/368/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w UG we Frysztaku.

 

29.11.2005 - Opracowanie opsiu usług świadczonych w Urzędzie Gminy

Obligatoryjnym zadaniem Gminy w ramach realizacji zasady przewidywalności jest opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie, a dokładnie conajmniej 50-ciu kart usług świadczonych klientom Urzędu Gminy we Frysztaku.
W związku z powyższym, Wójt Gminy Zarządzeniem Nr I/343/2005 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie prowadzenia katalogu usług najczęściej świadczonych w UG Frysztak oraz zasad jego aktualizacji wprowadził katalog usług zawierający zestaw kart najczęściej wykonywanych usług.


21.08.2005 - Powołanie zespółu wdrażającego program "Przejrzysta Polska"

Zarządzeniem Nr I/314/2005 zostaje powołany zespół odpowiedzialny za wdrażanie programu "Przejrzysta Polska" w gminie Frysztak. W skład zespołu weszli:
1) mgr inż. Tomasz Garncarski - kierownik zespołu,
2) mgr Grzegorz Banaś - członek zespołu,
3) mgr Genowefa Tęcza - członek zespołu,
4) mgr Krzysztof Salamon - członek zespołu.

 

26.09.2005 - Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy opracowali i przyjęli Kodeks Etyczny określający wartości i zasady jakimi będą się kierować podczas pracy służbowej. Dzięki Kodeksowi Etycznemu mieszkańcy Gminy będą mogli uzyskać informacje o standardach zachowań jakie mają oczekiwać od pracowników Urzędu.

 

26.09.2005 - Informator budżetowy dla mieszkańców Gminy

Zarządzeniem Wójta Nr I/342/2005 corocznie będzie wydawany informator budżetowy pn. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".

Przedstawiamy Państwu informacje dotyczącą realizacji dochodów i wydatków Gminy Frysztak w roku 2004. Informacje te publikujemy w formie broszurki, w której w jasny i zrozumiały sposób przedstawiono informacje finansowe. Wydaliśmy papierową i elektroniczną wersję. Proszę o wyrażenie opinii na jej temat, gdyż taki informator planujemy przekazywać państwu po zakończeniu każdego roku budżetowego.

 

28.09.2005 - Materiał przybliżający mieszkańcom gminy "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak"

Obligatoryjnym zadaniem Gminy w ramach realizacji zasady przewidywalności jest opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w Gmine aktualny strategiczny dokument rozwojowy.
Gmina Frysztak posiada Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013 przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXII/118/2004. Plan został przygotowany po uwzględnieniu wniosków składanych przez mieszkańców na zebraniach wiejskich i był przedmiotem obrad Komisji Rady Gminy.
Materiał przybliżający Plan Rozwoju Lokalnego przekazany został mieszkańcom gminy.

 

 


deklaracja dostępności | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak