[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
img_EBOM img_ENALEZNOSCI img_FRYSZTAK24 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadami


img_AKTUAL
img_SRUN
img_INF
img_ORG
img_HISTORIA
img_GOSP
img_LOK
img_WYD
img_GALERIA
img_OSWIATA

REGULAMIN

§ 1 ORGANIZATORZY
Organizatorami akcji pod nazwą "Przejrzysta Polska" (dalej "Akcja") są Agora S.A, wydawca "Gazety Wyborczej" i portalu Gazeta.pl, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Organizator prowadzi akcję wspólnie z: Fundacją Agory, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Bankiem Światowym.
Patronat nad Akcją obejmuje Telewizja Polska SA.

§ 2 UCZESTNICY
Do Akcji może przystąpić gmina, powiat, miasto na prawach powiatu (dalej "Uczestnik").

§ 3 CZAS TRWANIA
Akcja przeprowadzona zostanie w okresie od stycznia do grudnia 2005 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w okresie realizacji projektu.

§ 4 PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI
1. Zgłoszenie Uczestnika do Akcji następuje przez nadesłanie do 15 stycznia 2005 roku wypełnionego formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez wójta/burmistrza/prezydenta lub starostę, opatrzonego pieczęcią Uczestnika, na adres: "Przejrzysta Polska" AGORA SA skr. pocz. nr 28 02-783 Warszawa 59. Ten formularz zgłoszeniowy znajdzie się w pakiecie informacyjnym posłanym potencjalmym uczestnikom akcji oraz na stronie portalu Gazeta.pl pod adresem www.gazeta.pl/przejrzystapolska.
2. Organizatorzy prześlą Uczestnikowi, który się zgłosił pakiet materiałów informacyjnych i zadania do realizacji.
3. Zgłoszonemu Uczestnikowi organizatorzy przesyłają również pocztą elektroniczną (na adres e-mail podany w kuponie zgłoszeniowym) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do akcji. Jest to równoznaczne z utworzeniem strony internetowej - wizytówki Uczestnika.
4. Na podstawie danych pochodzących z kwestionariuszy Agora S.A. tworzy stronę internetową Akcji i umieszcza ją w portalu Gazeta.pl. Przedstawiciel Uczestnika może w dowolnym czasie aktualizować stronę.

§ 5 UCZESTNICTWO W AKCJI
1. Zadaniem Uczestników jest zrealizowanie zadań przypisanych do sześciu zasad wg załączonego w materiałach informacyjnych "Modelu". Zadania będą opublikowane na stronie internetowej akcji i w "Gazecie Wyborczej". Zadania będą podzielone na obowiązkowe i dodatkowe.
2. Warunkiem ukończenia programu przez Uczestnika będzie zrealizowanie co najmniej 6  zadań obowiązkowych - po jednym z każdej zasady.
3. Do 28 lutego 2005 uczestnik dokona ostatecznego wyboru zadań z listy przygotowanej przez organizatora (dobierając zadania fakultatywne do obligatoryjnych). Uczestnik stworzy zespoły zadaniowe do realizacji wybranych zadań.
4. Podstawą zaliczenia przez organizatorów wykonania poszczególnych zadań przez Uczestnika są sprawozdania zespołów zadaniowych wpisane w specjalnie opracowane formularze zamieszczone na stronie internetowej - wizytówce Uczestnika - dostępne po zalogowaniu.
5. Uczestnik powinien wypełniać formularze sprawozdań na bieżąco po wykonaniu danego zadania. Warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa jest sprawozdanie: 3 zadań obligatoryjnych do dnia 1 września, 2 zadań obligatoryjnych do 30 listopada i 1 zadania do 31 grudnia 2005 r.
6. Organizatorzy zapoznają się ze sprawozdaniami oraz zamieszczają zaakceptowane przez nich sprawozdania na internetowej stronie - wizytówce danego Uczestnika. Organizatorzy mogą zwrócić się do poszczególnych Uczestników z prośbą o dokonanie uzupełnień w ich treści w określonych terminach.
7. Uczestnicy którzy terminowo zaraportują co najmniej 6 prawidłowo zrealizowanych zadań obowiązkowych otrzymają certyfikat uczestnictwa  w akcji "Przejrzysta Polska".

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie materiały związane z Akcją przekazane Organizatorom przez Uczestników nie podlegają zwrotowi.
2. Uczestnicy Akcji wyrażają zgodę na zbieranie i wykorzystywanie ich danych osobowych przez Organizatorów w celach prowadzenia i promowania Akcji, w tym w szczególności do publikacji danych w portalu Gazeta.pl, na stronach internetowych organizacji współpracujących wymienionych w § 1 oraz w "Gazecie Wyborczej", a także w okolicznościowych wydawnictwach związanych z akcją "Przejrzysta Polska". Dane, o których mowa wyżej, obejmują: imię, nazwisko, pełnioną funkcję oraz adres e-mail.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, a Uczestnicy Akcji wyrażają zgodę, na publikowanie imion, nazwisk, informacji ich dotyczących, oraz na nieodpłatne publikowanie nadesłanych przez nich materiałów i zdjęć, jak również na publikowanie wywiadów z nimi na łamach "Gazety Wyborczej", na stronach internetowych organizacji współpracujących wymienionych w § 1, w portalu Gazeta.pl oraz innych wydawnictwach związanych z Akcją.
4. Agora S.A. udostępnia nieodpłatnie niniejszy regulamin na stronie internetowej portalu Gazeta.pl pod adresem internetowym http://www.gazeta.pl/przejrzystapolska w sposób umożliwiający Uczestnikom Akcji pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemów teleinformatycznych, którymi się oni posługują.
5. Każdy z biorących udział w Akcji przedstawicieli Uczestników przez przystąpienie do Akcji oraz poprzez udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
6. Świadczenie przez Organizatorów na rzecz Uczestników i ich przedstawicieli usług objętych niniejszym regulaminem jest nieodpłatne.
7. W przypadku zastrzeżeń Uczestników Akcji co do prawidłowości jej przebiegu, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie do dnia 30 listopada 2005 roku na adres sekretariatu Akcji:

"Przejrzysta Polska"
AGORA SA
skr. pocz. nr 28
02-783 Warszawa 59

Po przekroczeniu określonego powyżej terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 30 dni przez powołaną w tym celu komisję Organizatorów.


deklaracja dostępności | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak