Aktualności

INFORMACJA WICEWOJEWODY PODKARPACKIEGO O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE DLA PRODUCENTÓW KUKURYDZY

Uprzejmie Państwa informuję, że uruchomiona została pomoc dla producentów kukurydzy.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy złożyć do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 29 lutego 2024 r.

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy z wyłączeniem upraw kukurydzy na kiszonkę.

Więcej „INFORMACJA WICEWOJEWODY PODKARPACKIEGO O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE DLA PRODUCENTÓW KUKURYDZY”


Otwarty konkurs ofert pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnej poprzez zakup strojów i instrumentów muzycznych dla lokalnych grup artystycznych, działających w Gminie Frysztak”

Wójt Gminy Frysztak ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Frysztak w obszarze, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, oraz w obszarze, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 w/w ustawy – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnej poprzez zakup strojów i instrumentów muzycznych dla lokalnych grup artystycznych, działających w Gminie Frysztak”.

Szczegóły:

Otwarty konkurs ofert pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnej poprzez zakup strojów i instrumentów muzycznych dla lokalnych grup artystycznych, działających w Gminie Frysztak” – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

Szanowni mieszkańcy

od 01.04.2024r. zmniejszona została stawka opłaty za odpady komunalne

do 31.03.2024r. – 20,00zł od osoby miesięcznie (stara stawka)

od 01.04.2024r. – 18,00 zł od osoby miesięcznie (nowa stawka).

Ulga za posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne pozostaje bez zmian, wynosi 1,00 zł od osoby miesięcznie. W przypadku gdy ktoś deklarował posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne opłatę za odpady komunalne należy zmniejszyć o 1,00 zł od osoby miesięcznie (tj. z 20,00 zł na 19,00zł oraz z 18,00zł na 17,00 zł)

Jednocześnie przypominamy o terminach wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  1. za I kwartał do 15 marca danego roku (opłata za styczeń, luty, marzec)
  2. za II kwartał do 15 maja danego roku (opłata za kwiecień, maj , czerwiec)
  3. za III kwartał do 15 września danego roku (opłata za lipiec, sierpień, wrzesień)
  4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku (opłata za październik, listopad, grudzień)

Ćwiczenia wojskowe – STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

Od poniedziałku 12 lutego na drogach całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. Odbędą się one zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP. W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja 2024, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych. Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

W związku z ćwiczeniami zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie!

Więcej informacji dotyczących ćwiczeń oraz środków zachowania ostrożności.


Zwrot podatku akcyzowego w 2024r

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Więcej „Zwrot podatku akcyzowego w 2024r”


JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu alarmowego i informowania dla pyłu PM10

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845) Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie przesyła powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11.01.2024 r.

Powiadomienie 12.01.2024 r


Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie – webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Szanowni Państwo,

informujemy, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje 22 stycznia 2024 roku (17:00-18:30) webinarium (seminarium online) dla seniorów i ich opiekunów „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie”.

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza zgłoszeniowego:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18

Celem spotkania jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat zagrożeń na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii..

Więcej „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie – webinarium dla seniorów i ich opiekunów”


Powiat Strzyżowski otwiera dodatkowe połączenia autobusowe w ramach publicznego transportu zbiorowego

Szanowni Mieszkańcy
Powiat Strzyżowski informuje, że od dnia 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. będzie realizował powiatowe przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych:
  1. Huta Gogołowska – Stępina – Cieszyna – Frysztak – Wiśniowa – Strzyżów,
  2. Gwoźnica Górna – Konieczkowa – Niebylec – Lutcza – Żyznów – Strzyżów,
  3. Pstrągowa – Czudec – Glinik Zaborowski – Żarnowa – Strzyżów.

Więcej „Powiat Strzyżowski otwiera dodatkowe połączenia autobusowe w ramach publicznego transportu zbiorowego”


INFORMACJA dotycząca realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”

Działając na podstawie § 14 ust. 1 umowy nr PP.272.1.6.2018.PC/2018 z dnia 04.09.2018r. z Wykonawcą firmą SANITO Sp. z o.o., zgodnie z zamówieniem „Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wiśniowa i Frysztak wraz z zapisami umowy gwarancyjnej”, informuję iż w dniu 21.01.2024 r. upływa termin 5 lat gwarancji w zakresie pomp ciepła.

Po tym terminie zamontowana pod Państwa adresem pompa ciepła nie będzie już objęta gwarancją, serwisowaniu ani ubezpieczeniu.

Pełen zakres projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”, obejmuje swym zakresem również dostawę i montaż kotłów na biomasę oraz instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

Realizacja dostawy i montażu kotłów na biomasę zakończyła się w 2018 r. (gwarancja zakończyła się w 2023 r.), zaś realizacja dostawy i montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych zakończyła się w 2019 r.

Cały projekt objęty jest tzw. trwałością projektu, co oznacza iż dopiero po upływie 5 lat od zakończenia pełnego zakresu projektu, instalacje zostaną przekazane Państwu na własność (przekazanie końcem roku 2024 odrębną umową).

Wójt

Jan Ziarnik

 


Do góry