Utrzymanie czystości i porządku w Gminie

 1. HARMONOGRAM wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Frysztak w 2024r
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
 3. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak”.
 5. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Frysztak.
 6. Lista podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Frysztak
 7. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni
 8. Formularz zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo)

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania raz na kwartał w terminie:

 1. za I kwartał do 15 marca danego roku (opłata za styczeń, luty, marzec)
 2. za II kwartał do 15 maja danego roku (opłata za kwiecień, maj , czerwiec)
 3. za III kwartał do 15 września danego roku (opłata za lipiec, sierpień, wrzesień)
 4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku (opłata za październik, listopad, grudzień)