Jesteś tutaj:

Kategoria: Osiągnięte poziomy recyklingu w Gmine Frysztak

Poziomy recyklingu osiągnięte w 2021

 

Poziom składowania za 2021
Poziom składowania za 2020
  5,84%
3,19%
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 0,04 %
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 27,93 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 %

 

Poziomy recyklingu osiągnięte w 2020r.

Rodzaj odpadów Gmina Frysztak
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

53,17%.

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

98,90%.

 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

0%.

Do góry