Poziomy recyklingu osiągnięte w 2020r.

Rodzaj odpadów Gmina Frysztak
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

53,17%.

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

98,90%.

 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

0%.