Miejsce zagospodarowania wybranych odpadów komunalnych

Kod odpadu Rodzaj odpadów komunalnych Masa odpadów komunalnych [Mg] Nazwa instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 21,64 Instalacja MBP R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 554,75 Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii R1 – Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 11,257 Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o. R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11
200201 Odpady ulegające biodegradacji 11,33 Kompostownia Osadów i Biokomponentów Leżajsk R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i biologiczne procesy przekształcania
190599 1) Inne niewymienione odpady 4,261 Składowisko odpadów D5 – składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.