Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2020 r., poz. 1893) dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany