Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Frysztak zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Frysztak www.frysztak.pl.

Data publikacji strony internetowej: 1999-06-28.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • treści (obrazy, filmy, dokumenty pdf, dokumenty doc, itp), które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, całkowite poprawienie tego stanu rzeczy niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-14.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Halina Kolanko, ug@frysztak.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2777 110. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak

Do budynku prowadzi dwa wejścia od ulicy ks. Wojciecha Blajera. Do wejścia B prowadzą schody, bez podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia A prowadzi niewielki podjazd umożliwiający swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych. Wejście A jest wejściem ogólnodostępnym.
W urzędzie brak jest wind, brak jest dostosowań takich jak pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Urząd dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym
Brak jest również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Gmina Frysztak udostępnia następujące aplikacje mobilne: