ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ORAZ SPOSOBIE NALICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Powiększ obrazObrazek przedstawia kule reprezentując kule ziemską oraz otaczajace ją zielone strzałki oraz napis w kolorze zielonym Gospodarka odpadami

Szanowni mieszkańcy,

Z dniem 01.01.2021 r. nastąpiły zmiany w systemie naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. zmianie uległa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obecnie wynosi 20,00 zł od osoby miesięcznie,
  2. od dnia 01.01.2021 nie ma możliwości gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny, każdy jest zobowiązany do segregowania odpadów, a w przypadku niewypełnienia w/w obowiązku (który jest na
    bieżąco kontrolowany) właścicielowi nieruchomości zostanie naliczona opłata według stawki opłaty podwyższonej wynoszącej 60,00 zł od osoby miesięcznie. W związku z tym, iż nie ma możliwości gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny, każdy kto do tej pory gromadził odpady w taki sposób w terminie do 10.02.2021 r. ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  3. od dnia 01.01.2021 r. istnieje możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Stawka zwolnienia tzw. ulga na kompostownik wynosi 1 zł od mieszkańca. Aby skorzystać z ulgi za na kompostownik należy złożyć nową deklarację, wzory deklaracji dostępne są Biuletynie informacji publicznej Gminy Frysztak. Deklaracje można składać w formie tradycyjnej (papierowej) w Urzędzie Gminy Frysztak w godzina pracy urzędu t.j. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku, lub elektronicznie przez platformę ePUAP podpisując deklaracja profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Wzory deklaracji zostały również doręczone Państwu wraz z zawiadomieniami o zmianie stawek.  Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać począwszy od 01.01.2021 r . do 10 lutego 2021 r. aby ulga została naliczona od 01.01.2021r., jeśli ktoś złoży deklarację do 10 marca ulga zostanie mu naliczona od 01.02.2021r i tak kolejno w poszczególnych miesiącach.

W celu skorzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gliniku Dolnym należy mieć ze sobą kartę do PSZOK, która wydawana jest w urzędzie Gminy Frysztak.
Ponadto przypominamy wszystkim mieszkańcom o obowiązku aktualizacji deklaracji zwłaszcza terminowego zgłaszania urodzeń, nowo zamieszkałych jak również tych którzy powrócili z zagranicy oraz studentów i uczniów, którzy w obecnej sytuacji epidemiologicznej przebywają w domach. Przypominamy, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku braku zgłoszenia zamieszkałej osoby jest naliczona do 5 lat wstecz.
W razie wątpliwości kontakt pod nr tel. 17 2777110 w godzinach pracy urzędu