Informacja o spotkaniu na którym zostaną poruszone kwestie dotyczące przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że w dniu 4 luty 2021 r. o godz. 14 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy Frysztak, Stron oraz przedstawicieli Spółki PBI WMB Sp. z o. o., która jest inwestorem w toczącym się postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej i będzie transmitowane na żywo na platformie youtube. W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość zadawania pytań w formie moderowanego czatu, wymagane będzie zalogowanie się do konta Google. W dniu spotkania na stronie internetowej urzędu gminy zostanie udostępniony link do transmisji.

Istnieje również możliwość wcześniejszego przesłania pytań kierując je na adres e-mail: otaczarnia-pytania@frysztak.pl do dnia 29 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Frysztak        

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób kierujących pytania na adres e mail

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, tel: 172777110, e-mail: ug@frysztak.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: iod@ug.frysztak.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.
 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest zależne od charakteru korespondencji zgodnie z wymogami archiwizacyjnymi dokumentacji obowiązującymi w Urzędzie.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 9. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyjęcia korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla aktywnego uczestnika spotkania transmitowanego w serwisie YouTube.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, tel: 172777110, e-mail: ug@frysztak.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: iod@ug.frysztak.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu uczestnictwa w spotkaniu dot. budowy zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza transmitowanym na serwisie internetowym YouTube.
 4. Dane osobowe udostępnione przez Państwa podczas transmisji na chat’cie np. imię, nazwisko, nick którym się Państwo posługujecie na serwisie YouTube będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda zostanie wyrażona przez Państwa w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności tj. aktywne uczestnictwo w spotkaniu (np. zadawanie pytań na chat’cie).
 5. Dane osobowe będą udostępnione na serwisie YouTube podczas transmisji spotkania na żywo.
 6. Dane osobowe udostępnione na chacie podczas transmisji nie będą udostępnione po jej zakończeniu (chat zostanie wyłączony przy ewentualnym odtwarzaniu nagrania).
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 9. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu aktywnego uczestnictwa w spotkaniu (zadawanie pytań na chacie jest możliwe tylko po zalogowaniu się do serwisu YouTube – zgodnie z polityką serwisu).