XXVIII sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej części obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

MIESZKAŃCY GMINY FRYSZTAK

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)

zwołuję

XXVIII sesję Rady Gminy Frysztak na dzień 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 9:00.
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
Dyskusja odbędzie się poprzez system informatyczny. Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak.
Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji
1. Stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
4. Analiza stanu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej za 2020 r.
5. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Frysztak za 2020 rok”.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/88/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 września 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia w posiadanie zależne nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Średni.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu socjalnego znajdującego się w budynku oznaczonego nr 136 w Kobylu.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołectwa Kobyle do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kobyle”.
14. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 30.03.2021 r.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król