XXXI sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

MIESZKAŃCY GMINY FRYSZTAK

Informuję, że XXXI sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 29 września 2021 r. o godz. 9:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji
1. Stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
4. Analiza gospodarki rolnej na terenie Gminy Frysztak.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/224/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny za jeden litr paliwa w gminie Frysztak przyjmowanej do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci do placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów na terenie gminy Frysztak.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu w trybie bezprzetargowym.
12. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 30.06.2021 r.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król