XLVI sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak
Informuję, że XLVI sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu
27 lutego 2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Analiza i ocena realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak”.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2023-2039.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023 Gminy Frysztak Nr XLV/385/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2023 r. w miejscowości Cieszyna.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2023 r. w miejscowości Lubla.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Frysztak do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Brzostek przez Gminę Frysztak zadania z zakresu pomocy społecznej.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Gliniku Górnym wraz z częścią działki przylegającej.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonych jako działki nr 520/4 i 520/6, zlokalizowanych w m. Pułanki, gm. Frysztak.
 14. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 31.01.2023 r.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król