LI sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!

Informuję, że LI sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 18 września 2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2023 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Analiza gospodarki rolnej na terenie gminy Frysztak.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2023 – 2038.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2023 r. w miejscowości Pułanki.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2023 r. w miejscowości Cieszyna.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XLVIII/315/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym 8 słupów lamp ulicznych, zlokalizowanym przy ul. Nowej we Frysztaku w celu podwieszenia kabla światłowodowego do przesyłu internetu szerokopasmowego.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym 22 słupów energetycznych niskiego napięcia, zlokalizowanym we Frysztaku w celu podwieszenia kabla światłowodowego do przesyłu internetu szerokopasmowego.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym powierzchni dachowej na budynku wiejskim w Stępinie oraz Zespole Szkół w Stępinie.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Hucie Gogołowskiej wraz z częścią działki przylegającej.
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym pomieszczenia na strychu budynku wiejskiego w Lubli na umieszczenie serwera do przesyłu internetu światłowodowego.
 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym kanalizacji teletechnicznej we Frysztaku.
 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Frysztak nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Stępina, gm. Frysztak.
 19. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 30.06.2023 r.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Jacek Król