LII sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!

Informuję, że LII sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 30 października 2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie stypendiów i nagród oświatowych.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Frysztak w roku szkolnym 2022/2023.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/386/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2023 – 2039 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2023 – 2038.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym w miejscowości Gogołów.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym w miejscowości Kobyle.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym w miejscowości Lubla.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym w miejscowości Pułanki.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2023 r., dotyczącego zabytku położonego w miejscowości Gogołów.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2023 r., dotyczącego zabytku położonego w miejscowości Kobyle.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2023 r., dotyczącego zabytku położonego w miejscowości Lubla.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2023 r., dotyczącego zabytku położonego w miejscowości Pułanki.
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2023 r., dotyczącego projektu: „Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.
 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak na lata 2023-2032”.
 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/207/09 Rady Gminy Frysztak z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zmienioną uchwałą Nr L/431/2023 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 czerwca 2023 r.
 19. Informacja Wójta dotycząca oświadczeń majątkowych.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca oświadczeń majątkowych.
 21. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 18.09.2023 r.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król