Wykonanie prac konserwatorskich, iluminacji, oświetlenia i tablic informacyjnych zabytkowego schronu kolejowego Stępina – Cieszyna

Logo UE
Obrazek przedstawia logo programy LEADER
Obrazek przedstawia herb Gminy Frysztak białego baranka na czerwonym tle oraz napis Gmina Frysztak
Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Celem operacji jest poprawa stanu i zachowanie lokalnego dziedzictwa sprzyjającego rozwojowi turystyki.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 28.12.2020 r. Gmina Frysztak zawarła z Województwem Podkarpackim umowę na realizację projektu pn. „Wykonanie prac konserwatorskich, iluminacji, oświetlenia i tablic informacyjnych zabytkowego schronu kolejowego Stępina – Cieszyna.”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt polega na:

  1. wykonaniu części zakresu prac konserwatorskich zaplanowanych na zabytkowym schronie kolejowym w Stępinie z okresu II wojny światowej. Będą to prace przygotowawcze polegające na wykonaniu dokumentacji fotograficznej obiektu przed rozpoczęciem prac, powierzchniowe mechaniczne oczyszczenie betonu z roślinności porastającej zewnętrzną powierzchnię schronu oraz wywiezienie nieczystości roślinnych w miejsce do tego przeznaczone;
  2. wykonaniu iluminacji i oświetlenia obiektu oraz oświetlenia dojazdu i parkingu w celu polepszenia jego prezentacji wizualnej oraz zwiększenia możliwości wykorzystania obiektu w godzinach wieczornych;
  3. wykonaniu i montażu 8 szt. tablic informacyjnych zadrukowanych tekstem i zdjęciami, usytuowanych na zewnątrz obiektu, promujących, opisujących i obrazujących historię schronu;
  4. zakupie i usytuowaniu 4 szt. betonowo – drewnianych stołów z ławkami, na których na zewnątrz turyści będą mogli odpocząć i podziwiać schron wraz z otoczeniem.

Wnioskowana kwota pomocy ze środków EFRROW: 61 273,00 zł

Wkład własny Gminy Frysztak: 35 023,71zł