Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu styczeniu

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu styczeń odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 r. o godz. 8:00 /piątek/.

Porządek posiedzenia:

 1. Prezentacja działalności Klubów Sportowych działających na terenie gminy Frysztak.
 2. Analiza funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku za 2020 r.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak, odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 9:00 /poniedziałek/.

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie gminy w 2020 r.
 2. Opracowanie planu działania w celu rozwiązania problemu zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę pitną.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 r. o godz. 9:00 /wtorek/.

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych i drogowych w 2020 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021 r. o godz. 9:00 /środa/.

Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola klubów sportowych z zakresu wykorzystania środków finansowych przekazanych przez Gminę Frysztak w 2020 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, posiedzenia poszczególnych komisji odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) za pomocą platformy Cisco Webex Meetings.