XXV Sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

MIESZKAŃCY GMINY FRYSZTAK

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)

zwołuję

XXV sesję Rady Gminy Frysztak na dzień 29 stycznia 2021 r. o godzinie 9:00.
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Dyskusja odbędzie się poprzez system informatyczny. Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje nt. Narodowego Programu Szczepień przeciwko SARS-CoV-2.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 5. Prezentacja działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy Frysztak za 2020 rok.
 6. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
 7. Przedstawienie opinii i wniosków stałych komisji Rady, w tym ostatecznej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.
 9. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Frysztak w sprawie opinii i wniosków Komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 10. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2021 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/137/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/168/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/172/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym 22 słupów energetycznych niskiego napięcia we Frysztaku w celu podwieszenia kabla światłowodowego do przesyłu internetu szerokopasmowego.
 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym powierzchni dachowej na budynkach „Domu wiejskiego” i „Zespołu Szkół” w Stępinie pod maszty z antenami do przesyłu internetu drogą radiową w technologii szerokopasmowej.
 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym kanalizacji teletechnicznej we Frysztaku.
 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym pomieszczenia na strychu budynku wiejskiego w Lubli na umieszczenie serwera do przesyłu internetu światłowodowego.
 20. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 16.12.2020 r.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy Frysztak

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Król