Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu marcu

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu marcu odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 23 marca 2021 r. o godz. 9:00 /wtorek/.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja nt. sposobów zagospodarowania osadu w oczyszczalni ścieków w Pułankach.
 2. Analiza realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska za 2020 r.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 8:00 /środa/.

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 9:00 /czwartek/.

Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku za 2020 rok.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 26 marca 2021 r. o godz. 9:00 /piątek/.

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza wpływów z wynajmu budynków komunalnych i poniesionych wydatków na budynki komunalne za 2020 r.
 2. Analiza sprawozdań z działalności Sołtysów za 2020 rok.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, posiedzenia poszczególnych komisji odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) za pomocą platformy Cisco Webex Meetings.