XXVII sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)

zwołuję

XXVII sesję Rady Gminy Frysztak na dzień 30 marca 2021 r. o godzinie 9:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Dyskusja odbędzie się poprzez system informatyczny. Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak.

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

 

Porządek obrad:

Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/232/2021 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2021 r. w miejscowościach Frysztak i Pułanki.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak  w 2021 roku”.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu z opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Frysztak za rok 2021.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Twierdzy.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 14. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 26.02.2021 r.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Frysztak.

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Jacek Król