XXX sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

MIESZKAŃCY GMINY FRYSZTAK

Informuję, że XXX sesję Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji
1.Stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
4.Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Frysztak za 2020 rok”.
4.1.Debata na temat raportu.
4.2.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Frysztak.
5.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
5.1.Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak za 2020 r.
5.2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
5.3.Zapoznanie się z opinia RIO w Rzeszowie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
5.4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
6.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2020 r.
6.1.Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2020 rok oraz opinią RIO w Rzeszowie o tym wniosku.
6.2.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2020 r.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 r.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021-2036.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 Gminy Frysztak Nr XXV/223/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
10.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XXV/228/2021 z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym 22 słupów energetycznych niskiego napięcia we Frysztaku w celu podwieszenia kabla światłowodowego do przesyłu internetu szerokopasmowego.
11.Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 31.05.2021 r.
12.Wolne wnioski i informacje.
13.Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król