Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 adresowany jest do:

  • opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna prawnego jest złożenie:

  • karty zgłoszenia do programu,
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci) lub kopii orzeczenia o stopniu znacznym niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,
  • kartę pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.

Karty zgłoszeniowe należy składać w terminie do 20 października 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Frysztaku, ul. ks. Wojciecha Blajera 20. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 17 2777925.

Więcej informacji (w tym także wzory dokumentów do pobrania) znajduje się na stronie Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie przez Gminę Frysztak o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.