Projekt pt. „Wybierz akTYwność!”

Szanowni mieszkańcy

AMD GROUP Michał Drymajło informuje, iż od 01.10.2021 r. realizuje projekt pt. „Wybierz akTYwność!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 72 Uczestników projektu tj. osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, w tym osób bezrobotnych i osób biernych zawodowo, zamieszkujących województwo podkarpackie, poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, wyposażającym ich w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy przez min. 44 Uczestników projektu.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 72 osoby. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze zgodnie z obszarem realizacji projektu, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanej ze środków EFS.

 

Do projektu zapraszamy osoby, które spełniają poniższe warunki formalne:

 1. wiek – 30 lat i więcej
 2. sytuacja na rynku pracy – osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
 3. posiadanie niskich kwalifikacji (do poziomu ISCED 3 włącznie)
 4. zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

 

W ramach projektu oferujemy:

 1. indywidualne poradnictwo zawodowe z doradcą zawodowym (śr. 6h/os.)
 2. indywidualne poradnictwo psychologiczne z psychologiem (śr. 3h/os.)
 3. grupowe poradnictwo zawodowe w formie treningów umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane w podziale na 6 grup śr. po 12 os/gr. w wymiarze 64h/gr.
 4. szkolenie kwalifikacyjne ( ok. 80h/os.)
 5. szkolenie kompetencyjne (ok. 64h/os.)
 6. staż zawodowy (śr. 4 m-ce/os)
 7. indywidualne pośrednictwo pracy (śr. 10h/os.)

 

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:

– Ubezpieczenie NNW

– Zwrot kosztów dojazdu

– Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi

– Materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych

– Stypendium szkoleniowe

– Stypendium stażowe

Więcej informacji na stronie biura projektu w zakładce projekty unijnie http://www.amd-group.pl/wybierz-aktywnosc.html