XXXIII sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

MIESZKAŃCY GMINY FRYSZTAK
Informuję, że XXXIII sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Radnemu z okręgu Stępina, ślubowanie Radnego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/224/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036.
 7. Rozpatrzenie projektu in podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zaciągnięcia w 2021 r. kredytu długoterminowego w kwocie 288.015,68 zł.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2022 r.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę Nr III/21/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.
 12. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 29.10.2021 r.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król