XLI sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

MIESZKAŃCY GMINY FRYSZTAK

Informuję, że XLI sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu
30 września 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Analiza gospodarki rolnej na terenie Gminy Frysztak.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/304/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2022 – 2036 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2022 – 2038.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny za jeden litr paliwa w gminie Frysztak przyjmowanej do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci do placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Pułankach.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się na parterze budynku wiejskiego w Pułankach.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Pułankach.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 479, zlokalizowanej przy ul. Piętniewicza we Frysztaku.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w drodze przetargu nieograniczonego lokalu o powierzchni 52 m², znajdującego się w budynku przy ul. Frysztackiego 7A we Frysztaku.
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 375, zlokalizowanej przy ul. Frysztackiego we Frysztaku.
 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1287/1, zlokalizowanej w m. Gogołów, gm. Frysztak.
 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym socjalnego lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku „Ośrodek Zdrowia” w Lubli.
 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w suterenach budynku Urzędu Gminy we Frysztaku.
 20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego udziału 6/15 w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1870/2, położonej w miejscowości Lubla, gm. Frysztak.
 21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak, położonych w miejscowości Cieszyna i Stępina.
 22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 766/1, zlokalizowanej w m. Stępina, gm. Frysztak.
 23. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Widacz, gm. Frysztak.
 24. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 24.06.2022 r.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy Frysztak.

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król