XLIII sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej części obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak
Informuję, że XLIII sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r. o godz. 9:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/304/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2022 – 2036 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2022 – 2038.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2022 r.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XLII/357/2022 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 października 2022 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę Nr III/21/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 12. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 27.10.2022 r.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król