Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z póź. zm.) właściciele nieruchomości są zobowiązani do posiadania umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Taki sam obowiązek ciąży na właścicielach przydomowych oczyszczalni ścieków, którzy są zobowiązani do pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków).

Zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz 5aa wyżej wskazanej ustawy Wójt Gminy jest zobowiązany do kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata, gdzie pierwszy dwuletni okres na przeprowadzenie kontroli minie 9 sierpnia 2024 r.

Aby wypełnić ustawowy obowiązek koniecznym jest już teraz rozpoczęcie cyklu kontrolnego w powyższym przedmiocie. Kontrolą zostaną objęte wszystkie nieruchomości położone na terenie gminy Frysztak niepodłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Kontrola  przeprowadzana  jest  na  podstawie  art.  9u  ustawy  o  utrzymaniu czystości i  porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych i osadów ściekowych wynikającą z wielkości posiadanego zbiornika bezodpływowego, liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości oraz średniego zużycia wody określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Proszę Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Ponadto informuję, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

                                                                                                                          Wójt Gminy Frysztak         

                                                                                                                                 Jan Ziarnik

 

Lista podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Frysztak

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.,ul. Południowa 3, 38 –100 Strzyżów,tel.17 276 12 59
  2. TOI TOI Polska Sp. z o.o. Oddział Wiśniowa, Kalembina 6, 38-124 Wiśniowa, tel. 17 277 57 23; 662 151 802
  3. Pan Grzegorz Niemczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Transportowe i Inne Usługi Rolnicze Niemczyk Grzegorz Przybówka 171, 38-471 Wojaszówka tel. 604512991
  4. mToilet Sp. z o. o., ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa tel. 538140224
  5. Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku ul. Mostowa 24, 38-130 Frysztak, tel. 17 30 70133 lub 502429070