XLVII sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że XLVII sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu
31 marca 2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał
  z poprzedniej sesji.
 4. Analiza sprawozdań z działalności Sołtysów za 2022 r.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pomocy finansowej dla Miasta Strzyżów.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Strzyżów pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych w ramach przebudowy ul. Witosa prowadzącej do przystanku kolejowego Strzyżów nad Wisłokiem”.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2023-2039.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Frysztak.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Frysztak.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – LIFE PODKARPACKIE”.
 14. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 27.02.2023 r.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król