LIII sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!

Informuję, że LIII sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/386/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2023 – 2039 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2023 – 2038.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2024 r.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2023 r.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przyjmowanej do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Frysztak na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 roku”.
 15. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 30.10.2023 r.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Jacek Król