Nabór uzupełniający skierowany do mieszkańców Gminy Frysztak spełniających wymogi projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Wójt Gminy Frysztak ogłasza nabór uzupełniający skierowany do mieszkańców Gminy Frysztak spełniających wymogi projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wskazane na stronie internetowej projektu https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

W ramach ogłoszonego naboru Wnioskodawca może pozyskać na własność komputer przenośny wraz z oprogramowaniem (laptop użytkowany przez rok, w pełni sprawny, kupiony 28.07.2022 r.).


Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać w wersji papierowej w pok. nr 18 w Urzędzie Gminy Frysztak ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak w przeciągu 30 dni od dnia ogłoszenia naboru uzupełniającego. Wnioski złożone po terminie, bądź zawierające braki formalne będą pozostawione bez rozpatrzenia. Przy wyborze nowego ostatecznego odbiorcy wsparcia decyduje kolejność złożenia kompletnych, prawidłowo wypełnionych i spełniających kryteria naboru wniosków.

Za kompletny uznaje się prawidłowo wypełniony wniosek, do którego wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek, dzięki którym zasadnym jest otrzymanie wsparcia w ramach projektu Granty PPGR.

W związku z powyższym, jeśli rodzic/pełnoletni uczeń spełnia warunki do przyznania pomocy w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” proszony jest o zgłoszenie się do Urzędu Gminy we Frysztaku, pok. 18 lub o kontakt telefoniczny pod nr tel.17 2777015 w godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowy nabór wynika z wprowadzenia planu naprawczego dla projektu grantowego.

Załączniki

1. Oświadczenie dla rodzica

2. Oświadczenie pełnoletni uczeń

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych