LV sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!
Informuję, że LV sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 31 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Prezentacja działalności Klubów Sportowych działających na terenie gminy Frysztak za 2023 r.
 5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
 6. Przedstawienie opinii i wniosków stałych komisji Rady, w tym ostatecznej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.
 7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.
 8. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Frysztak w sprawie opinii i wniosków Komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 9. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Frysztak.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2024-2040.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym w miejscowości Gogołów.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym w miejscowości Kobyle.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym w miejscowości Pułanki.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Frysztak.
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2024 roku”.
 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/195/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Frysztak.
 18. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 28.12.2023 r.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad LV sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Jacek Król