LVI sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!
Informuję, że LVI sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 r.
o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

 

Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Analiza i ocena realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak”.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2024 Gminy Frysztak Nr LV/473/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/474/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2024 – 2040 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2024 – 2040.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym w miejscowości Pułanki.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2024 r., dotyczącego zabytku położonego w miejscowości Pułanki.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Frysztak.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 31.01.2024 r.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad LVI sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król