LVII sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!
Informuję, że LVII sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 28 marca 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysów za 2023 r.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2024 – 2040.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2024 r. w miejscowości Lubla.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/486/2024 z 26.02.2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Frysztak.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2024 r.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Frysztak do programu „Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora”.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2024 r.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 13. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 26.02.2024 r.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad LVII sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król