Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w maju 2024 r.

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w maju 2024 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 21.05.2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

  1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 r., sprawozdaniem finansowym za 2023 r., informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak za 2023 r.
  2. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2023 r. oraz uchwalenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Frysztak.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odbędzie się w dniu 22.05.2024 r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

  1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Frysztak za 2023 r.
  2. Opiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 23.05.2024 r. o godzinie 8:00.
Porządek posiedzenia:

  1. Opiniowanie projektów uchwał – w sali konferencyjnej.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.
  3. Analiza funkcjonowania szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy Frysztak. Posiedzenie wyjazdowe.

Z poważaniem
z up. Przewodniczących Komisji
mgr Ewelina Baje
Podinspektor