II sesja Rady Gminy Frysztak IX kadencji 2024-2029

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!
Informuję, że II sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie „Raportu o stanie gminy za 2023 rok”.
 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Frysztak za 2023 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2024 – 2040.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2024 r.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Frysztak.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Frysztak.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2030”.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2024 r.
 13. Przyjęcie protokołów z obrad sesji z dnia 26.04.2024 r. oraz z 07.05.2024 r.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Jacek Król