Gmina Frysztak uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie gminy Frysztak”.

Gmina Frysztak uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt
Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie gminy Frysztak”.

W ramach projektu  planujemy wybudować lub przebudować 5 064 mb sieci wodociągowej, zmodernizować 70,5 mb sieci wodociągowej, przebudować i zmodernizować stację uzdatniania wody wraz z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kW.

Z projektu korzystać będą mieszkańcy przyłączeni do gminnej sieci wodociągowej.

Cele głównym projektu jest uporządkowanie gospodarki wodnej oraz poprawa warunków społeczno – gospodarczych na terenie gminy.

Efektem projektu będzie poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę, zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, unowocześnienie i poprawa sprawności systemu wodociągowego, zwiększenie obszaru zaopatrywanego w wodę z wodociągów, stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego gminy.

#FunduszeUE    #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 3 250 912,72 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 710 919,26 zł