Aktualności

Seminarium online dla seniorów i ich opiekunów pt. „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. III edycja”

Szanowni mieszkańcy gminy

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego webinarium (seminarium online) dla seniorów i ich opiekunów pt. „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. III edycja”.

Webinarium odbędzie się 11 września 2024 roku (10:00-12:30). Webinarium jest organizowane we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej i Komendą Główną Policji, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

Celem webinarium jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89709&p_id=18

 

Potencjalne zanieczyszczenie wód rzeki Wisłok

Szanowni Mieszkańcy

W związku z działaniami gaśniczymi prowadzonymi w dniach 10 – 11.07.2024 w Merkury Market przy ul. Bieszczadzkiej w Krośnie zanieczyszczeniu uległ potok Badoń oraz rzeka Lubatówka. Na przedmiotowych potokach rozłożone zostały rękawy sorpcyjne zatrzymujące zanieczyszczenia powstałe w wyniku zrzutu wód powstałych z akcji gaśniczej. W związku z powyższym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie mając na uwadze niekorzystną sytuację hydrologiczną na rzece Wisłok (niskie stany wód) informuje o możliwości potencjalnego wystąpienia zanieczyszczenia mogącego mieć wpływ na jakość ujmowanych wód.

Gmina Frysztak uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie gminy Frysztak”.

Gmina Frysztak uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt
Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie gminy Frysztak”.

W ramach projektu  planujemy wybudować lub przebudować 5 064 mb sieci wodociągowej, zmodernizować 70,5 mb sieci wodociągowej, przebudować i zmodernizować stację uzdatniania wody wraz z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kW.

Z projektu korzystać będą mieszkańcy przyłączeni do gminnej sieci wodociągowej.

Cele głównym projektu jest uporządkowanie gospodarki wodnej oraz poprawa warunków społeczno – gospodarczych na terenie gminy.

Efektem projektu będzie poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę, zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, unowocześnienie i poprawa sprawności systemu wodociągowego, zwiększenie obszaru zaopatrywanego w wodę z wodociągów, stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego gminy.

#FunduszeUE    #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 3 250 912,72 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 710 919,26 zł

Zebrania wiejskie wyborcze w sołectwach na terenie Gminy Frysztak

Mieszkańcy Gminy Frysztak!

Informuję, że w dniach 23.06.2024 r., 30.06.2024 r. oraz 14.07.2024 r. odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach na terenie gminy Frysztak ze względu na zakończenie kadencji organów wykonawczych sołectw.

Obwieszczenia Wójta Gminy Frysztak z dnia 7 czerwca 2024 r. 

Klauzula informacyjna – wybory Sołtysa i rad sołeckich 2024.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Przypominam, iż zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg następującego porządku:

  • 14.06.2024 r. terenie miejscowości: Kobyle, Twierdza, Frysztak, Pułanki, Cieszyna, Stępina, Chytrówka, Huta Gogołowska
  • 21.06.2024 r. terenie miejscowości: Widacz, Lubla, Glinik Dolny, Glinik Średni, Glinik Górny, Gogołów

Zachęcamy mieszkańców Gminy Frysztak do skorzystania z możliwości oddania odpadów wielkogabarytowych w. w terminach.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy wszelkie odpady powstające w gospodarstwach domowych które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się  w standardowych workach lub pojemnikach na śmieci. Zaliczamy do nich m.in.: szafki, wersalki, krzesła, fotele, stoły, dywany, materace, rowery, wykładziny, duże zabawki, wózki dziecięce,  urządzenia sanitarne. Odpady w dniu wywozu należy wystawić przed nieruchomość najpóźniej do godziny 7.00.

Uwaga: opony nie będą odbierane!

Jednocześnie informuję, że w przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych (np. sprzątanie po przejęciu nieruchomości), właściciel nieruchomości uzgadnia termin ich odbioru z uprawnionym podmiotem za dodatkowa opłatą.

Przypominam również, że zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dystrybutor (sprzedawca) obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany, bez względu na to jaką formą dokonali Państwo zakupu.

 

 

Wydarzenie ekologiczne dla społeczności szkolnej Gminy Frysztak w szczególności dla SP Frysztak

Wójt Gminy Frysztak informuje, że zadanie p. n. „Wydarzenie ekologiczne dla społeczności szkolnej Gminy Frysztak w szczególności dla SP Frysztak” zrealizowano w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 8000,00 zł.

do publicznej wiadomości edukacja ekologiczna

Informacja dla producentów zbóż

W związku z pismem Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 24.05.2024 roku znak ŚR-1V.6333.34.2024 informuję, że zgodnie z § 3zzo rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), uruchomiona została pomoc dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych. Pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r. sprzedali lub sprzedadzą pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień i mieszankę zbożową.

Więcej „Informacja dla producentów zbóż”

Transport na wybory

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

  1. miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;
  2. miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;
  3. lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Więcej „Transport na wybory”

Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie o utrudnieniach na drodze powiatowej nr 1837R Sieklówka – Lubla

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zawiadamia o utrudnieniach w ruchu, związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1837R Sieklówka – Lubla.

Droga w miejscu prac będzie zamknięta dla ruchu kołowego:

  • w dniach 14 – 15 maja 2024 (wtorek i środa) godzina od 8:00 do 17:00 – frezowanie istniejącej nawierzchni na odcinku w miejscowości Lubla od posesji 288 do 306
  • w dniu 17 maja (piątek) godzina 8:00 do 21:00 – wykonanie stabilizacji podbudowy na odcinku w miejscowości Lubla od posesji 288 do 306

Więcej „Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie o utrudnieniach na drodze powiatowej nr 1837R Sieklówka – Lubla”

Do góry