Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak

Logo EFS
Logo Polska
Logo województwa podkarpackiego
Logo UE EFRR

Gmina Frysztak realizuje projekt „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”. Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców Gminy Frysztak w sposób selektywny i zmniejszenie ilości odpadów trafiających do systemu w formie zmieszanej.


Planowane efekty realizacji projektu:

  • osiągnięcie wysokiej jakości recyklingu poprzez zebranie frakcji odpadów o dużej czystości,
  • wypełnienie zobowiązań ustawowych kierowanych zarówno do gmin jak i przedsiębiorców,
  • minimalizacja zagrożeń wynikających z niewłaściwego zagospodarowania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości (spalanie odpadów, tworzenie dzikich wysypisk),
  • minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych oraz utworzenie punktu wymiany produktów co powoduje realizacje zadań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Zakres projektu będzie obejmował m.in: – przebudowę budynku magazynowo – technicznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania – utwardzenie placu, – budowę zjazdów z drogi publicznej, budowę ogrodzenia, budowę wiaty, budowę ścieżki edukacyjnej, zakup niezbędnego wyposażenia (kontenery, pojemniki, waga itd.).
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 142 390,74 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 718 901,82 zł