Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu lutym

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu luty odbędą się w poszczególnych terminach:


Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 18 lutego 2021 r. o godz. 9:00 /czwartek/.

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie petycji.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 19 lutego 2021 r. o godz. 9:00 /piątek/.

Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku za 2020 r.
 2. Analiza wpływów z wynajmu budynków komunalnych i poniesionych wydatków na budynki komunalne za 2020 r.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 r. o godz. 9:00 /poniedziałek/.

Porządek posiedzenia:

 1. Spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Frysztak. Wypłata odszkodowań z tego tytułu.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 8:00 /wtorek/.

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii za 2020 r.
 2. Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku za 2020 r.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 9:00 /środa/.

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza stanu realizacji i aktualizacja „planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak” za 2020 rok.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, posiedzenia poszczególnych komisji odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) za pomocą platformy Cisco Webex Meetings.