XXIX sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

MIESZKAŃCY GMINY FRYSZTAK

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)

zwołuję

XXIX sesję Rady Gminy Frysztak na dzień 31 maja 2021 r. o godzinie 9:00.
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
Dyskusja odbędzie się poprzez system informatyczny. Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak.
Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji
1. Stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Frysztak za 2020 r.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2021 r. zadania publicznego.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Frysztak.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
11. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 29.04.2021 r.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Frysztak.

 

Z uwagi na fakt, iż XXIX sesja Rady Gminy Frysztak odbywa się w trybie zdalnym, dla zainteresowanych osób istnieje możliwość wzięcia w niej udziału online. Zainteresowanym osobom zostanie przesłany link do wideokonferencji. W tym celu prosi się o wcześniejszy kontakt z Biurem Obsługi Rady Gminy.

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król